บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ได้รับการรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green System)

12 May

2023

3 Apr

2023

บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green System) ซึ่งเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ข้าวดอกบัวตงฮั้ว

หาซื้อได้จากร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณ และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายข้าวตราดอกบัวทั่วประเทศ