มุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจสินค้าข้าวคุณภาพสูง ทั้งในและต่างประเทศ

ตระหนักและใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน เริ่มต้นตั้งแต่การสรรหาแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ และคัดสรรเฉพาะข้าวพันธุ์ดีจากเกษตรกรโดยตรง อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญในการดูแล และใส่ใจในความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ ตงฮั้วบัวใหญ่ เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายข้าว ที่สามารถควบคุมดูแลกระบวนการและรายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เปรียบเสมือนการเลือกสรรอาหารที่ดีที่สุดให้แก่คนในครอบครัว

มาตรฐานระดับสากล

ข้าวทุกเม็ดต้องผ่านกระบวนการผลิตที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่ไปกับความพิถีพิถันในกรรมวิธีการตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล BRC,HACCP, GHP, และ HALAL

ภารกิจตงฮั้ว

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรสีเขียว

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรสีเขียว
ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ

ใช้ประโยชน์สูงสุด
จากวัตถุดิบ

คืนกำไรสู่สังคม

คืนกำไรสู่สังคม

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

โรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน

นโยบายเพื่อคุณภาพและความพึงพอใจ

มุ่งมั่นพัฒนาในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร พัฒนาระบบงานและบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ยึดหลักตามข้อกำหนดกฏหมายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร

ข้าวขายดีตงฮั้ว

arrows & pagination

Style Guide