About us

จากจุดเริ่มต้นในปี 2500

เริ่มก่อตั้ง หจก.โรงสีไฟตงฮั้วบัวใหญ่ ด้วยกำลังการผลิต 40 ตัน/วัน

Scroll Down to Learn More

พ.ศ. 2518

ขยายงาน โดยก่อสร้างโรงสีเพิ่มเติม (โรงที่ 2) ด้วยกำลังการผลิต 160 ตัน/วัน

พ.ศ. 2537

ก่อตั้ง บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัด กำลังการผลิต 300 ตัน/วัน ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในช่วงในเวลานั้น

พ.ศ. 2539

ก่อตั้ง บริษัท ตงฮั้วไร้ซ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจส่งออกข้าว

พ.ศ. 2545

ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 300 ตัน/วัน เป็น 600 ตัน/วัน

พ.ศ. 2547

ก่อตั้ง บริษัทบัวใหญ่ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 7.5 MW

พ.ศ. 2552

ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 300 ตัน/วัน เป็น 900 ตัน/วัน

พ.ศ. 2562

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าเพิ่ม (โรงที่ 2) ด้วยกำลังการผลิต 55 MW

พ.ศ. 2564

ขยายกำลังการผลิตไลน์บรรจุ

พ.ศ. 2566

ตงฮั้ว บัวใหญ่ ครบรอบ 30 ปี

Our Vision

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ ตงฮั้วบัวใหญ่ ต้องการที่จะก้าวไปเป็นผู้ผลิตข้าวคุณภาพสูง จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิต มีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล มีการวิจัยและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

Production

ตงฮั้ว บัวใหญ่ มีการเข้าถึงตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ด้วยจุดเริ่มต้นจากการรับซื้อวัตถุดิบ ข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง พร้อมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละขั้นตอนตามหลักมาตรฐาน และการผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ข้าวสาร ‘ตงฮั้ว’ จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในข้าวสารที่มีคุณภาพดีที่สุดในระดับสากล

กระบวนการรับวัตถุดิบ

กระบวนการรับวัตถุดิบ
เพิ่มเติม

กระบวนการ
รับวัตถุดิบ

จากการสรรหาแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดี ข้าวเปลือกที่รับเข้ามาจากเกษตรกรโดยตรง ต้องผ่านการสุ่มตรวจตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพทั้งทางกายภาพและเคมี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่เข้ามา เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเป็นข้าวหอมมะลิแท้ (Purity) ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการผลิต

ข้าวเปลือกที่รับเข้ามาต้องผ่านขั้นตอนการทำความสะอาด (Cleaner) เพื่อคัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆ ก่อนจะลำเลียงเข้าสู่ขั้นตอนการอบข้าว (Dryer) เพื่อลดความชื้น หลังจากนั้นจะนำข้าวเปลือกไปพักไว้ที่ไซโล ที่ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ

กระบวนการสีข้าว

กระบวนการสีข้าว
เพิ่มเติม

กระบวนการ
สีข้าว

ก่อนเริ่มขั้นตอนการสีข้าว ข้าวเปลือกจากไซโล จะถูกลำเลียงไปผ่านกระบวนการทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วจึงผ่านเข้าสู่เครื่องคัดแยกหิน (Destoner) และเครื่องกะเทาะข้าวเปลือก (Paddy husker)

ด้วยขั้นตอนนี้ ผลที่ได้คือ ข้าวกล้องและแกลบ แกลบจะถูกนำไปเป็นเชื้อเพลิง สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าชีวมวล (โรงไฟฟ้าบัวใหญ่ไบโอเพาเวอร์)

ส่วน ‘ข้าวกล้อง’ จะถูกส่งต่อเข้าเครื่องขัดขาว (Whitener) เพื่อให้ได้ออกมาเป็น ‘ข้าวสาร’ และส่วน ‘รำข้าว’ ที่เป็นผลพลอยได้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์และโรงสกัดน้ำมันรำต่อไป

‘ข้าวสาร’ จะถูกส่งต่อเข้าเครื่องขัดมัน (Polisher) เพื่อให้ได้ข้าวที่มีความใสและมันวาว จากนั้นจึงผ่านการคัดแยกขนาดเมล็ดข้าว (Sifter and Grader) เพื่อแยกข้าวเต็มเม็ด และข้าวหัก

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้าวสาร ‘ตงฮั้ว’ จำเป็นต้องผ่านเครื่องคัดแยกสี (Color Sorter) ที่ทันสมัยที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกสิ่งเจือปน จึงเชื่อมั่นได้ว่า ข้าวสารที่ผลิตออกมามีความขาวใส และสวยบริสุทธิ์สูง

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าว

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าว
เพิ่มเติม

กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพข้าว

เพื่อความมั่นใจในเรื่องคุณภาพอย่างแท้จริง ข้าวสารทุกเม็ดของ ตงฮั้ว บัวใหญ่ ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยเข้าสู่กระบวนการคัดแยกหิน (Destoner) ผ่านเครื่องขัดมัน (Polisher) เครื่องคัดแยกขนาด (Sifter and Grader) และเครื่องคัดแยกสี (Sorter) ก่อนนำไปบรรจุถุง

กระบวนการบรรจุและจัดส่ง

กระบวนการบรรจุและจัดส่ง
เพิ่มเติม

กระบวนการ
บรรจุและจัดส่ง

ขั้นตอนสุดท้าย คือการนำข้าวสาร มาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัย หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

“เราพิถีพิถันทุกขั้นตอน
เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุด ก่อนถึงมือคุณ”

ข้าวดอกบัวตงฮั้ว