Deprecated: Function session_register() is deprecated in D:\websites\tonghua\tonghua.co.th\www\mobile\_libraries\config.session.frontend.inc.php on line 55 Deprecated: Function session_register() is deprecated in D:\websites\tonghua\tonghua.co.th\www\mobile\_libraries\config.session.frontend.inc.php on line 56 Deprecated: Function session_register() is deprecated in D:\websites\tonghua\tonghua.co.th\www\mobile\_libraries\config.session.frontend.inc.php on line 57 Deprecated: Function session_register() is deprecated in D:\websites\tonghua\tonghua.co.th\www\mobile\_libraries\config.session.frontend.inc.php on line 58 news_detail
 
การรับรองความปลอดภัยของสินค้า

บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่(1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศขอชี้แจงว่า สินค้าของบริษัท ฯ ได้ผ่านกระบวนการผลิต ที่มีความพิถีพิถัน ในการตรวจสอบ ตลอดจนมีการควบคุมคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล GMP,HACCP,ISO 9001:2008 และ ISO:22000

ทั้งนี้เพื่อให้คู่ค้า ทุกท่าน มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า บริษัท ตงฮั้ว บัวใหญ่(1994) จำกัด ขอยืนยันว่าสินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพและความปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมาย